Arhiva

# 1435 – NYASSA / 7

Portugese colony of NYASSA

stamp: 3 centavos

year: 1924

mammal: zebra

Oglasi