Arhiva

# 1462 – TOGO / 10

Republic of TOGO

stamp: 100 francs

year: 1975

mammal: wild boar

Oglasi

# 1400 – TOGO / 9

French colony of TOGO

stamp: 10 francs

year: 1947

mammal: antelope